Forvaltningsavtale
Oppdatert over en uke siden

Du tildeler rettighetene dine til Gramo for rettighetsforvaltning ved å inngå en rettighetsadministrasjonsavtale med oss.

Det er gratis å inngå en slik forvaltningsavtale med Gramo. Du kan også velge i hvilke land du vil at Gramo skal forvalte dine rettigheter og kreve inn vederlaget ditt.

Som registrert rettighetshaver i Gramo blir du samtidig medlem i foreningen Gramo og bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter. Se for øvrig pkt. 4 nedenfor.

1. Om Gramo

Gramo er en selveiende og frittstående juridisk person med medlemmer. Verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Gramos formål er å overvåke, fremme og kollektivt forvalte de økonomiske nærstående rettighetene til produsenter av lydopptak og utøvende kunstnere som Gramo har fått fullmakt til å forvalte ved lov eller ved overdragelse, lisens eller annen avtale.

Gramo har ikke økonomiske interesser eller økonomisk virksomhet for sine medlemmer som formål.

Gramo er godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet som oppkrevings- og fordelings­organisasjon etter åndsverkloven § 21 annet ledd.

Gramo er registrert som en kollektiv forvaltningsorganisasjon, jf. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. §§ 2 første ledd og 3 a), jf. § 52.

2. Rettighetshavers samtykke ved registrering (oppdrag og mandat)

2.1 – Gramoregistrert rettighetshaver gir Gramo i oppdrag, hvor Gramo ikke er direkte godkjent til å gjøre dette i kraft av lov, til å utøve og håndheve;

a) Vederlagsretten etter åndsverkloven § 21

b) Rett til tilleggsvederlag etter åndsverkloven § 18

2.2 – Gramo kan på rettighetshavers vegne inngå bindende kollektive avtaler, enten selv eller gjennom annen forvaltningsorganisasjon, dog innenfor de grenser som følger av Gramos vedtekter og lovgivningen for øvrig - og som ikke er i konflikt med rettighetshavers øvrige eksisterende forvaltningsavtaler eller individuelt inngåtte avtaler.

2.3 – Med grunnlag i de rettigheter som er overdratt til Gramos forvaltning, kan Gramo inngå avtaler om utnyttelse av rettighetene, og innkreve og fordele vederlag for slik utnyttelse.

2.4 – Gramo kan forfølge urettmessig bruk av de rettigheter som forvaltes, i tvisteløsningsorganer eller for ordinære domstoler.

2.5 – Rettighetene som Gramo forvalter gjelder i og utenfor Norge, med mindre rettighetshaver skriftlig har informert Gramo om at han eller hun har inngått en tilsvarende forvaltningsavtale med en utenlandsk organisasjon, hvis virksomhet er den samme som eller lignende som Gramos, eller med mindre Gramo har varslet rettighetshaver skriftlig og med begrunnelse gitt om at de ikke vil utføre utøvelsen og håndhevelsen av rettigheter eller få dem til å bli utført i et spesifikt land.

3. Spesifikke forpliktelser for rettighetshaver

3.1 – Rettighetshaver må skriftlig informere Gramo så snart som mulig om eventuell adresseendring og/eller bankkonto. Rettighetshaver forplikter seg til generelt å gi Gramo all informasjon som er nødvendig for en forsvarlig utøvelse av forvaltningsoppdraget, herunder å gi korrekt og fullstendig informasjon med hensyn til vederlagspliktig repertoar /katalog.

3.2 – Rettighetshaver forplikter seg til å rapportere så snart som mulig sin tilknytning til en utenlandsk organisasjon hvis aktiviteter er de samme som eller ligner på Gramos.

3.3 – Rettighetshaver er forpliktet til å begrunne overfor Gramo hvilke grunnlag rettighetshaveren har krav på vederlag knyttet til en (fonogram av en) fremføring.

4. Vedtekter, protokoller, regler med videre

4.1 – Rettighetshaver blir bundet av vedtektene og protokoller som følger av disse eller som er knyttet til disse, slik de er vedtatt i dag og som de vil bli besluttet, revidert eller endret.

5. Personvern

5.1 – Gramo behandler personopplysninger om rettighetshavere i samsvar med personopplysningsloven med forskrifter på en lovlig, sikkert og forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at behandlingen av disse opplysningene kun vil bli utført i den grad det er nødvendig for gjennomføring av denne avtalen eller oppfyllelse av Gramos juridiske forpliktelser.

6.1 – Gramo behandler personopplysninger om rettighetshavere i samsvar med personopplysningsloven med forskrifter på en lovlig, sikkert og forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at behandlingen av disse opplysningene kun vil bli utført i den grad det er nødvendig for gjennomføring av denne avtalen eller oppfyllelse av Gramos juridiske forpliktelser.

6. Ikraftsettelse og oppsigelse av avtalen

6.1 – Denne avtalen trer i kraft på dagen for rettighetshaveres signering av deltaker og den inngås på ubestemt tid.

6.2 – Rettighetshaver kan si opp denne avtalen ved skriftlig oppsigelse innen 31. desember i ethvert kalenderår, under overholdelse av en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

7. Lovvalg og vernetingkompetent domstol

7.1 – Uenighet om denne avtalen og de ytterligere avtaler som følger av denne, enten i eller utenfor kontrakt, reguleres av norsk rett og verneting er Oslos tingrett.

Svarte dette på spørsmålet?