Gå til hovedinnhold
Vedtekter for Gramo
Oppdatert over en uke siden

Vedtatt av årsmøtet, den 1. juni 2021

KAPITTEL 1: FORETAKSFORM, FORMÅL, VIRKEOMRÅDE MV.

1.1 Foreningens navn og organisasjonsform

1.1.1 Foreningens navn er Gramo og den har forretningskontor i Oslo kommune.

1.1.2 Gramo er en selveiende og frittstående juridisk person med medlemmer. Verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


1.2 Formål og virkeområde

1.2.1 Gramos formål er å overvåke, fremme og kollektivt forvalte de økonomiske nærstående rettighetene til produsenter av lydopptak og utøvende kunstnere som Gramo har fått fullmakt til å forvalte ved lov eller ved overdragelse, lisens eller annen avtale.

1.2.2 Gramo skal håndtere den kollektive forvaltningen på en ansvarlig, effektiv og åpen måte overfor både rettighetshavere og brukere.

1.2.3 Gramo skal være godkjent av Kulturdepartementet til å kreve inn og fordele vederlag for tilgjengeliggjøring for allmennheten ved offentlig fremføring og overføring til allmennheten av lydopptak, jf. åndsverkloven § 21.

1.2.4 Gramo kan inngå representasjonsavtaler, gjensidighetsavtaler og utvekslingsavtaler med andre kollektive forvaltningsorganisasjoner.

1.2.5 Gramo kan påta seg den praktiske administrasjonen av andre rettighetsområder – også for andre rettighetshavere.

1.2.6 Gramo har ikke økonomiske interesser eller økonomisk virksomhet for sine medlemmer som formål.


1.3 Medlemskap

1.3.1 Rettighetshavergruppen produsenter av lydopptak
Produsent av lydopptak – såvel fysiske og juridiske personer, som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverkloven § 21 og/eller produsent av lydopptak – såvel fysiske og juridiske personer, som har andre musikkrettigheter i åndsverkloven, kan opptas som medlem i Gramo.

1.3.2 Rettighetshavergruppen utøvende kunstnere
Utøvende kunstner som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverkloven § 21 og/eller utøvende kunstner som har andre musikkrettigheter i åndsverkloven, kan opptas som medlem i Gramo.

1.3.3 Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar påfølgende år og med 3 måneders varsel.

1.3.4 Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger har en tilknytning som beskrevet i pkt. 1.3.1 eller 1.3.2 ovenfor.

1.3.5 Gramo kan kreve medlemskontingent av sine medlemmer. Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av Gramo.


1.4 Gramos organer

1.4.1 Gramo har følgende organer:

  • Årsmøte

  • Styre

1.4.2 Styret ivaretar Gramos interne kontrollfunksjon med mindre årsmøtet beslutter noe annet.

1.4.3 Styret kan, når det finner det nødvendig, opprette andre organer og utvalg til å ivareta konkrete oppgaver, og som rapporterer til styret.


KAPITTEL 2: ÅRSMØTET

2.1 Alminnelige bestemmelser

2.1.1 Årsmøtet er Gramos øverste myndighet.

2.1.2 Årsmøtet kan gjennomføres som fysisk og/eller elektronisk møte. Styret tar stilling til gjennomføringsformen, før innkallingen blir sendt.

2.1.3 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter eller ved fullmakt.

2.1.4 Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

2.1.5 Den som åpner årsmøtet skal sette opp en liste over de medlemmene som har møtt opp, enten selv eller ved fullmektig.

2.1.6 Årsmøtet velger deretter ordstyrer som ikke behøver være medlem av Gramo.

2.1.7 Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene i hver rettighetshavergruppe.

2.1.8 Årsmøtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.


2.2 Medlemmers møte- og stemmerett mv.


2.2.1 Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet.

2.2.2 Hvert medlem kan ta med seg en rådgiver, som årsmøtet kan gi talerett.

2.2.3 Søknader om medlemskap skal være Gramo i hende senest en uke før et årsmøte for at rettighetshaver skal kunne få stemmerett på dette årsmøtet.

2.2.4 Produsenter av lydopptaks stemmerett

2.2.4.1 Stemmerett på årsmøtet for rettighetshavergruppen produsenter av lydopptak vektes etter fjorårets opptjente vederlag slik:

Vederlag/år (kr)

Stemmer

Fra

Til

1

9 999

1

10 000

49 999

5

50 000

99 999

10

100 000

499 999

50

500 000

999 999

100

1 000 000

1 999 999

200

2 000 000

4 999 999

400

5 000 000

ubegrenset

500

Enkeltmedlemmers stemmerett begrenses oppad til 18% av de fremmøtte produsentmedlemmers stemmer.

2.2.5. De utøvende kunstneres stemmerett

2.2.5.1 Stemmerett på årsmøtet for de utøvende kunstneres rettighetshavergruppe tilkommer kun medlemmer som i løpet av de tre siste avregningsår har fått utbetalt vederlag fra Gramo.

2.2.6. I saker som bare angår den ene rettighetshavergruppen, gis stemmerett kun til medlemmer innenfor den berørte rettighetshavergruppen.

2.2.7. Et medlem skal kunne utøve sin medlemsrett elektronisk.

2.2.8. Styret skal sikre betryggende kontroll av stemmegivning og deltagelse når retten til å stemme og utøve medlemsretter utøves elektronisk.


2.3 Fullmektig

2.3.1 Alle medlemmer har rett til å utpeke en annen person eller enhet som fullmektig, slik at denne kan representere medlemmet på årsmøtet og avgi stemme på medlemmets vegne. Det er en forutsetning at oppnevnelsen av en fullmektig ikke fører til interessekonflikter.

2.3.2 Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Hvis fullmakten legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det være benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

2.3.3 Fullmakten skal være Gramo i hende senest en uke før årsmøtet.


2.4 Møterett og møteplikt for ledelsen

2.4.1 Styreleder og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det utnevnes stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på årsmøtet.

2.4.2 Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på årsmøtet.


2.5 Protokoll

2.5.1 Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet.

2.5.2 I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av avstemningene.

Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen.

2.5.3 Protokollen undertegnes av to personer valgt av årsmøtet blant dem som er til stede.

2.5.4 Protokollen skal holdes tilgjengelig for Gramos medlemmer og oppbevares på betryggende måte.


2.6 Ordinært årsmøte

2.6.1 Ordinært årsmøte skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

2.6.2 Det ordinære årsmøtet forberedes og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene med kjent elektronisk adresse i Gramos medlemsregister og i Gramos egne publiseringskanaler. Innkallingen skal opplyse om hvordan medlemmene skal få tilgang til årsmøtedokumentene.

2.6.3 Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende innen 1. mars.

2.6.4 Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter må være tilgjengelig på forsvarlig vis for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet, og sendes bare til medlemmer som ber om det.

2.6.5 Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

(1) Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet


(2) Godkjenning av årsberetning og årsregnskap


(3) Revisjonsberetning

(4) Godkjenning av styrehonorarer

(5) Godkjenning av honorar til revisor

(6) Ansvarsfrihet for styret

(7) Valg av styre og varamedlemmer

(8) Valg av valgkomité

(9) Valg av statsautorisert revisor

(10) Eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

(11) Eventuelle andre saker fra styret, innsendt av medlemmene eller som som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

2.6.6 Ordinært årsmøte skal der det er relevant beslutte:

(1) Generelle prinsipper for fordeling av vederlag
til rettighetshavere.

(2) Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

(3) Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

(4) Generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling.

(5) Bruken av beløp som ikke kan fordeles (kollektive midler)

(6) Risikohåndteringsstrategien

(7) Godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

(8) Godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter.

(9) Godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti.

(10) Godkjenne årlig åpenhetsrapport.

2.6.7 I vedtakssaker som bare angår den ene rettighetshavergruppen, gjelder stemmerettsbestemmelsene i 2.2.6.


2.7 Ekstraordinært årsmøte


2.7.1 Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

2.7.2 Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet blir avholdt innen én måned etter at kravet er satt frem.


2.8 Valgkomité


2.8.1 Det ordinære årsmøtet skal velge en valgkomité som skal forberede og fremme innstilling til valg av styrerepresentanter.

2.8.2 Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer med hver sitt personlige varamedlem.

2.8.3 2 av de 5 valgkomitémedlemmene, samt deres varamedlemmer, velges av medlemmer fra rettighetshavergruppen produsenter av lydopptak.

2.8.4 2 av de 5 valgkomitémedlemmene, samt deres varamedlemmer, velges av medlemmer fra rettighetshavergruppen utøvende kunstnere.

2.8.5 Valgkomitéens leder, samt styreleders varamedlem skal være uavhengig av rettighetshavergruppene.

2.8.6 Valgkomitéens innstilling på styrets leder, samt styreleders varamedlem forberedes av en samlet valgkomité.

2.8.7 Valgkomitéens innstilling på styremedlemmer, samt vara som hører til rettighetshavergruppen produsenter av lydopptak, forberedes av valgkomitémedlemmene som er valgt av denne gruppen.

2.8.8 Valgkomitéens innstilling på styremedlemmer som hører til rettighetshavergruppen utøvende kunstnere, forberedes av valgkomitémedlemmene som er valgt av denne gruppen.

2.8.9 Det skal etterstrebes kjønnsbalanse i innstillingen.

2.8.10 På årsmøtet kan det foreslås andre representanter enn dem valgkomitéen har innstilt.

2.8.11 Styret foreslår for årsmøtet representanter til Gramos valgkomité.


2.9 Vedtektsendring


2.9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper og kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten.

2.9.2 I vedtektssaker som bare angår den ene rettighetshavergruppen, gjelder stemmerettsbestemmelsene i 2.2.6.

2.9.3 Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet.


KAPITTEL 3: GRAMOS LEDELSE

3.1 Styret

3.1.1 Styret er Gramos øverste organ mellom årsmøtene.

3.1.2 Gramo skal ha et styre bestående av 7 medlemmer samt personlige varastyremedlemmer.

3.1.3 3 styremedlemmer, samt deres personlige varastyremedlemmer, velges av medlemmer fra produsenter av lydopptaks rettighetshavergruppe. Et selskap og alle dets datterselskaper kan bare ha ett styremedlem og ett varastyremedlem. 3 styremedlemmer samt deres personlige varastyremedlemmer velges av medlemmer fra de utøvende kunstnernes rettighetshavergruppe.3.1.4 Det sjuende styremedlemmet skal være Gramos uavhengige styreleder og velges med alminnelig flertall innen begge rettighetshavergruppene.

3.1.5 Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettighetshavergruppene for valg av styreleder, skal valget skje i samsvar med valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. I motsatt fall skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å oppnevne styreleder.

3.1.6 De seks ordinære styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år av gangen, mens styreleder velges for to.

3.1.7 Styret velger selv første og annen nestleder utgått fra hver av rettighetshavergruppene. Disse vervene rullerer årlig mellom de to rettighetshavergruppene.


3. 2 Forvaltningen av virksomheten

3.2.1 Forvaltning av Gramo hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

3.2.2 Styret skal fastsette planer og budsjetter for Gramos virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

3.2.3 Styret skal holde seg orientert om Gramos økonomiske stilling, og plikter å påse at Gramos virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

3.2.4 Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom ett eller flere av styremedlemmene krever det.


3.3. Instruks for daglig leder

3.3.1 Styret kan fastsette instruks for daglig leder.


3.4 Styrets saksbehandling

3.4.1 Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

3.4.2 Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

3.4.3 Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

3.4.4 Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.


3.5 Når kan styret treffe beslutning

3.5.1 Styret kan treffe beslutning når flere enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

3.5.2 Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

3.5.3 Har noen forfall, skal varamedlemmet innkalles. Styret kan gi varamedlemmer møterett.


3.6 Flertallskrav

3.6.1 En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for.

3.6.2 Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.


3.7 Inhabilitet

3.7.1 Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Ved avgjørelsen av om noen er nærstående etter denne bestemmelsen, gjelder aksjeloven § 1-5 tilsvarende.

3.7.2 Et styremedlem eller en daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.


3.8 Misbruk av posisjon

3.8.1 Styret og andre som representerer Gramo, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse av Gramos medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmenes eller Gramos bekostning.

3.8.2 Styret og daglig leder må ikke etterkomme noen beslutning av årsmøtet eller et annet organ hvis beslutningen strider mot lov eller mot Gramos vedtekter.


3.9 Styreprotokoll

3.9.1 Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger.

3.9.2 Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal stemmetallet angis.

3.9.3 Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

3.9.4 Protokollen skal undertegnes av styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.


3.10 Daglig ledelse

3.10.1 Daglig leder står for den daglige ledelse av Gramos virksomhet og skal følge de retningslinjer og instrukser styret har gitt.

3.10.2 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Gramos forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

3.10.3 Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for Gramo. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

3.10.4 Daglig leder skal sørge for at Gramos regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.


3.11 Daglig leders plikter overfor styret

3.11.1 Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om Gramos virksomhet, stilling og resultatutvikling.

3.11.2 Styret eller et styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.


3.12 Forberedelsen av saker og varsling

3.12.1 Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

3.12.2 Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.


3.13 Representasjon utad


3.13.1 Styret representerer Gramo utad og tegner dets firma.


3.14 Fullmakt til å tegne Gramos firma

3.14.1 Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne Gramos firma.

3.14.2 Retten til å tegne Gramos firma kan når som helst tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når årsmøtets beslutning ikke kan avventes uten skade for Gramo.

3.14.3 Bestemmelsene om inhabilitet gjelder tilsvarende for firmategner som ikke er daglig leder eller medlem av styret.


3.15 Daglig leders representasjon utad

3.15.1 Daglig leder har Gramos prokura.

3.15.2 Daglig leder representerer Gramo utad i saker som inngår i den daglige ledelse.


KAPITTEL 4: REGNSKAP, REVISJON, RAPPORTERING MV.

4.1 Regnskap

4.1.1 Gramos regnskapsår er kalenderåret.

4.1.2 Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor, jf. pkt 4.2.


4.2 Revisor

4.2.1 Årsmøtet skal velge en statsautorisert revisor. Styret foreslår for årsmøtet revisor.

4.2.3 Årsmøtet skal godkjenne godtgjørelsen til revisor.

4.2.4 Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

4.2.5 Opphører revisors oppdrag før utløpet av tjenestetiden, skal styret uten opphold sørge for valg av ny revisor, som fungerer frem til første årsmøte. Det samme gjelder dersom revisor ikke lenger er statsautorisert revisor.

4.2.6 Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til årsmøtet.

4.2.7 Revisor skal møte på årsmøtet når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta på årsmøtet.


KAPITTEL 5: GRAMOS OPPLØSNING, IKRAFTTREDELSE MV.

5.1 Oppløsning

5.1.1 Oppløsning av Gramo kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper. Oppløsingen skal bekreftes på et nytt årsmøte med vanlig flertall i begge rettighetshavergrupper.

5.1.2 Oppløsningsvedtaket skal inneholde bestemmelse om hvordan Gramos eiendeler og eventuelle forpliktelser skal fordeles.5.2. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

5.2.1 Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent av Kulturdepartementet - dog tidligst 1. januar 2022.


Svarte dette på spørsmålet?