Alle samlinger
Om Gramo
Om årsmøtet i Gramo
Om årsmøtet i Gramo

Årsmøtet er en samling av alle våre medlemmer, og er den øverste myndighet i Gramo.

Oppdatert denne uken

Årsmøtet i 2024 er 12. juni, klokken 16:00 på Popsenteret.
Du kan også delta på nett.

Frist for påmelding var 5. juni 2024 kl. 16:00

Årsmøtet kan du lese om i vedtektene for Gramo

Dokumenter til årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet 2024 (pdf) kommer her når årsmøtet er gjennomført


Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet?

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

Frist for å sende forslag til årsmøtet er 1. mars.

Send forslag på e-post til forslag@gramo.no


Stemmerett

For artist og musiker (utøver):

 • For å få stemmerett må du ha fått utbetalt vederlag i løpet av de tre siste årene før årsmøtet.

For plateselskap og mastereier (produsent):

 • For å få stemmerett må du ha opptjent vederlag det siste året før årsmøtet.


Gi fullmakt for Gramos årsmøte

En fullmakt er et juridisk dokument som gir deg mulighet til å utpeke en annen person eller enhet til å forvalte dine interesser.

Frist for å gi fullmakt til årsmøtet 2024 var 5. juni kl. 16:00.

Når er det behov å gi fullmakt?

 • Kan ikke delta personlig: Hvis du av en eller annen grunn ikke kan delta på møtet.

 • Representasjon: For å sikre at din stemme blir hørt og din stemme talt med i viktige beslutninger som påvirker organisasjonen.

Hvordan å gi fullmakt

 1. Les vilkårene: Forstå hvilke fullmakter du gir og under hvilke omstendigheter de kan utøves.

 2. Velg en representant: Du kan velge en annen person eller enhet som for eksempel GramArt, Creo, IFPI eller FONO.

 3. Fyll ut fullmaktsskjemaet i Min side eller velg et av alternativene under.

Hvis du ikke bruker Min side, kan du gi fullmakt her:
→ Gi fullmakt med Onfido

→ Gi fullmakt med BankID

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp med skjemaet eller har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.


Saker til behandling på årsmøtet

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet


 • Godkjenning av årsberetning og årsregnskap


 • Revisjonsberetning

 • Godkjenning av styrehonorarer

 • Godkjenning av honorar til revisor

 • Ansvarsfrihet for styret

 • Valg av styre og varamedlemmer

 • Valg av valgkomité

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

 • Eventuelle andre saker fra styret, innsendt av medlemmene eller som som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal der det er relevant beslutte:

 • Generelle prinsipper for fordeling av vederlag
til rettighetshavere.

 • Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

 • Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

 • Generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling.

 • Bruken av beløp som ikke kan fordeles (kollektive midler)

 • Risikohåndteringsstrategien

 • Godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

 • Godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter.

 • Godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti.

 • Godkjenne årlig åpenhetsrapport.


Svarte dette på spørsmålet?