Alle samlinger
Om Gramo
Om årsmøtet i Gramo
Om årsmøtet i Gramo

Årsmøtet er en samling av alle våre medlemmer, og er den øverste myndighet i Gramo.

Oppdatert over en uke siden

Årsmøtet er omtalt i vedtektene for Gramo

Årsmøtet i 2023 var 5. juni, klokken 16.00 på Popsenteret.
Det var også mulig å delta digitalt.


Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet?

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

Frist for å sende forslag til årsmøtet er 1. mars.

Send forslag på e-post til forslag@gramo.no


Stemmerett

For artist og musiker (utøver):

 • For å få stemmerett må du ha fått utbetalt vederlag i løpet av de tre siste årene før årsmøtet.

For plateselskap og mastereier (produsent):

 • For å få stemmerett må du ha opptjent vederlag det siste året før årsmøtet.


Fullmakt

Du kan gi fullmakt til annen person, eller enhet som for eksempel GramArt, Creo, IFPI eller FONO.

Fristen for å gi fullmakt til årsmøtet 2023 utløp 29. mai kl. 16.00.


Saker til behandling på årsmøtet

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet


 • Godkjenning av årsberetning og årsregnskap


 • Revisjonsberetning

 • Godkjenning av styrehonorarer

 • Godkjenning av honorar til revisor

 • Ansvarsfrihet for styret

 • Valg av styre og varamedlemmer

 • Valg av valgkomité

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

 • Eventuelle andre saker fra styret, innsendt av medlemmene eller som som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal der det er relevant beslutte:

 • Generelle prinsipper for fordeling av vederlag
til rettighetshavere.

 • Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

 • Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

 • Generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling.

 • Bruken av beløp som ikke kan fordeles (kollektive midler)

 • Risikohåndteringsstrategien

 • Godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

 • Godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter.

 • Godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti.

 • Godkjenne årlig åpenhetsrapport.


Svarte dette på spørsmålet?