Årsmøtet er omtalt i vedtektene for Gramo

Innkalling til årsmøte 2022 (pdf)

Erklæring om interessekonflikt for Gramos styremedlemmer og daglig leder (pdf)

Årsrapporter for siste fem år

Protokoll fra årsmøtet i 2022 (pdf)


Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet?

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

Frist for å sende forslag til årsmøtet er 1. mars.

Send forslag på e-post til forslag@gramo.no


Stemmerett

For artist og musiker (utøver):

 • For å få stemmerett må du ha fått utbetalt vederlag i løpet av de tre siste årene før årsmøtet.

For plateselskap og mastereier (produsent):

 • For å få stemmerett må du ha opptjent vederlag det siste året før årsmøtet.

Les mer om stemmerett i våre vedtekter


Fullmakt

Du kan gi fullmakt til annen person, eller enhet som for eksempel GramArt, Creo, IFPI eller FONO.

Les mer om fullmakt i våre vedtekter

Fristen for å gi fullmakt til årsmøtet 2023 er 29. mai kl. 16.00.


Saker til behandling på årsmøtet

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet


 • Godkjenning av årsberetning og årsregnskap


 • Revisjonsberetning

 • Godkjenning av styrehonorarer

 • Godkjenning av honorar til revisor

 • Ansvarsfrihet for styret

 • Valg av styre og varamedlemmer

 • Valg av valgkomité

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

 • Eventuelle andre saker fra styret, innsendt av medlemmene eller som som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal der det er relevant beslutte:

 • Generelle prinsipper for fordeling av vederlag
til rettighetshavere.

 • Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

 • Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

 • Generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling.

 • Bruken av beløp som ikke kan fordeles (kollektive midler)

 • Risikohåndteringsstrategien

 • Godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

 • Godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter.

 • Godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti.

 • Godkjenne årlig åpenhetsrapport.


Fant du svaret?