Årsmøtet er omtalt i vedtektene for Gramo

Saker til behandling på årsmøtet

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet


 • Godkjenning av årsberetning og årsregnskap


 • Revisjonsberetning

 • Godkjenning av styrehonorarer

 • Godkjenning av honorar til revisor

 • Ansvarsfrihet for styret

 • Valg av styre og varamedlemmer

 • Valg av valgkomité

 • Valg av statsautorisert revisor

 • Eventuelle andre komiteer og utvalg som årsmøtet måtte beslutte opprettet;

 • Eventuelle andre saker fra styret, innsendt av medlemmene eller som som etter loven eller vedtektene hører inn under årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal der det er relevant beslutte:

 • Generelle prinsipper for fordeling av vederlag
til rettighetshavere.

 • Generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles.

 • Generell investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene.

 • Generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling.

 • Bruken av beløp som ikke kan fordeles (kollektive midler)

 • Risikohåndteringsstrategien

 • Godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.

 • Godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter.

 • Godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti.

 • Godkjenne årlig åpenhetsrapport.DAGSORDEN for årsmøtet 2022

Sak 1 – Åpning ved styreleder Cathrine Nagell

Sak 2 – Konstituering

 • Godkjenning av innkalling

 • Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Sak 3 – Valg av:

 • Ordstyrer

 • Referent

 • To til å undertegne protokollen

 • Tellekorps

Sak 4 – Vedtak av forretningsorden

Sak 5 – Styrets årsberetning for 2021

Sak 6 – Revidert årsregnskap for 2021. Inkludert revisjonsberetning fra KPMG AS

Sak 7 – Årsrapport/åpenhetsrapport for 2021

Sak 8 – Godkjenning av styrehonorar for perioden 1.6.21. – 7.6.22

Sak 9 – Godkjenning av honorar til revisor 2021

Sak 10 – Generelle prinsipper

a. Fordeling av vederlag til rettighetshavere

b. Bruk av beløp som ikke kan fordeles

c. Investeringsstrategi for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene

d. Risikohåndteringsstrategi

Sak 11 – Fordeling av kollektive midler i 2022

a. Utøvernes rettighetshavergruppe

b. Produsentenes rettighetshavergruppe

Sak 12 – Ansvarsfrihet for styret

Sak 13 – Erklæring om interessekonflikter for styremedlemmer

Sak 14 – Valg

 • Styremedlemmer med personlige varamedlemmer

 • Valgkomité

 • Statsautorisert revisor

Protokoll fra Gramos generalforsamling i 2021 (pdf)


Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet? – les her

Fant du svaret?