Klage

Vi gjør vårt beste for å få et best mulig resultat for deg. Det kan imidlertid oppstå tilfeller du ikke er fornøyd.

Oppdatert over en uke siden

Hvis du etter å ha vært i kontakt med vår medlemsavdeling fortsatt ønsker å kommentere eller sende inn en klage, vil vi gjerne høre fra deg.

Jeg har en klage

En klage er en skriftlig melding (annet enn en kommentar) til Gramo om at du er misfornøyd med oss eller en avgjørelse vi har tatt som påvirker dine interesser direkte og personlig.

Du må sende inn den klart motiverte klagen til klage@gramo.no

Rutiner for klagehåndtering og tvisteløsninger


Generelt

En avgjørelse truffet av Gramos administrasjon kan påklages til Gramos styre av en rettighetshaver, kollektive forvaltningsorganisasjoner som Gramo har representasjonsavtale med og utenforstående rettighetshavere som blir berørt av avgjørelsen.

Skriftlighetskrav

Klagen må være innsendt Gramo skriftlig, vedlagt dokumentasjon, og innen de frister som er nevnt nedenfor, regnet fra den dag avgjørelsen er kommet frem til rettighetshaveren. Avgjørelsen det klages over, kan Gramos administrasjon velge å omgjøre.

Reklamasjon

Gramos administrasjon avgjør en rettighetshavers reklamasjon på avregninger og lignende. Reklamasjonen må være innsendt innen seks uker etter at avregningen/meddelelsen er kommet frem til rettighetshaveren.

Administrasjonens vedtak i reklamasjonssaker, kan innen tre uker påklages til Gramo. Gramos administrasjon sin avgjørelse kan innen seks uker påklages videre til styret som på første mulige styremøte etter at klagen er mottatt skal behandle og endelig avgjøre saken.

Andre avgjørelser

Klagefristen for andre avgjørelser truffet av Gramos administrasjon er seks uker. Dersom Gramos administrasjon fastholder sin avgjørelse, behandles klagen av styret som på første mulige styremøte etter at klagen er mottatt skal behandle og endelig avgjøre saken.

Klage på fordeling av vederlag, herunder men ikke begrenset til rettighetshavertvister mv., håndteres etter Gramos fordelingsreglement.

Bortfall av klagerett

Er klagefristen oversittet, er klageretten bortfalt.

Tilsyn

Patentstyret fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. overholdes, jf. § 49. Tilsynet omfatter Gramo.

Tvisteløsning mellom vederlagspliktige og Gramo

Tvist om vederlag etter § 21 kan enhver av partene bringe inn for Vederlagsnemnda, som kan fastsette vederlaget på bindende måte.

Svarte dette på spørsmålet?