Vedtatt av Gramos styre 1.2.2008 med endringer og tillegg fra 20.11.2013, 27.10.2014 og 30.6.2016

Innhold:

1. Hovedprinsipper for fordelingen

2. Sentrale begreper

3. Fastsetting av fordelingspotten

4. Vederlagsberegning

5. Utenlandsavregning

6. Utbetaling av vederlag

7. Behandling av avregnede, ikke-utbetalte vederlag i perioden fram til foreldelsestidspunkt

8. Kollektive midler - foreldelse av individuelle vederlagskrav

9. Dobbeltkrav


Vedlegg 1 - Poengtabell utøvere

Vedlegg 2 - Regler om overdragelse og utbetaling via fullmektig

Vedlegg 3 - Regler om saksbehandling ved dobbeltkrav

Vedlegg 4 - Forvaltning av vederlagsmidler


1. Hovedprinsipper for fordelingen

 • Fordelingen omfatter kun innspillinger som nyter vern etter åndsverklovens bestemmelser

 • Midlene fordeles likt mellom produsenter og utøvende kunstnere

 • All fordeling skjer på individuell basis

 • Alle musikalske genrer og stilarter er likestilt

 • Avregning skjer for hele kalenderår (vederlagsår)

 • All fordeling baseres på eksakt fremføringsrapportering, eller i henhold til rapporter fra sammenlignbare fremføringsområder

 • Fordelingen skal ikke hensynta publikumsinteresse (lyttertall), men inntekter fra hver kanal eller kanalgruppe (sammenlignbare kanaler) skal avregnes separat.

 • Norske og utenlandske rettighetshavere skal behandles likt. Dette omfatter også utenlandske rettighetshavere uten selvstendig vern via konvensjonstilknytning, men som likevel avregnes fordi innspillinger de deltar på er vernet.

 • Avregnede vederlag faller utenfor reglementets virkeområde, og behandles i særskilte regelverk. Dette omfatter vederlag for innkopiering på harddisk hos kringkasterne, vederlag for bruk på WEB (on demand/repriser av kringkastingssendinger), innkopiering i TV-sendinger og fordelingsoppdrag av midler for andre *)

*) Gramo kan behandle og fordele midler for andre mot full kostnadsdekning. Eksempel på slike midler er privatkopieringsvederlag. Regler for slik fordeling avtales mellom Gramo og den eksterne parten.


2. Sentrale begreper

Vederlagsår
Det kalenderår da framføringene finner sted

Innspilling
Enkeltstående lydfesting uavhengig av utgivelsesformat

Hovedavregning
Den fordeling som gjennomføres når all fremføring i et vederlagsår er registrert, og som normalt vil kjøres etterfølgende vår/sommer.

Etteravregning
Fordelinger som gjennomføres når nye vederlagsinntekter er tilført og innbetalt og/eller endringer i underliggende databaser (innspillings- og rettighetshaverregistre) er gjort. Etteravregning kjøres normalt en til to ganger per fremføringsår.

Sluttavregning
Siste avregning før foreldelse

Kanalgruppe
En avregningsmessig (evt. også fakturamessig) sammenslåing av kanaler ut i fra likheter i programinnhold, utbredelse og/eller sendemåte, slik som NRKs distriktskontorer og NRKs digitale forsøksendinger.


3. Fastsetting av vederlagspotten

Beregning av vederlags pott for hovedavregning skjer som følger:

Brutto vederlagsmidler

(3.1.)

-

Felles avregningskostnader

(3.2.)

=

Resultat før sektorutgifter

deles 50/50

+/-

Sektorvise kostnader

(3.3.)

=

Resultat før finansposter

+/-

Finansposter

(3.4.)

-

Eventuelle avsetninger

(3.5.)

+/-

Sektorvise disposisjoner

(3.6.)

=

Netto fordelingspott per sektor

(3.7.)

3.1. BRUTTO VEDERLAGSMIDLER

For kringkastere som faktureres etterskuddsvis i.h.h.t. rapportert bruk (NRK, Radio Norge, P4) skal det ved hovedavregningen føres et nøkternt anslag over inntektene. For kringkastere uten detaljert musikkrapportering og for annen offentlig fremføring legges bokførte inntekter til grunn etter at disse er justert for tap på fordringer.

3.2. FELLES AVREGNINGSKOSTNADER

Kostnader direkte relatert til innkreving og individuell fordeling bæres felles av utøver- og produsentsektor, og omfatter i første rekke personal/administrasjon samt avskrivninger.

3.3. SEKTORVISE KOSTNADER

Resultatet reduseres for sektorenes kostnader til egen møtevirksomhet, reising og honorarer.

3.4. FINANSPOSTER

Fram til hovedavregning regnes alle inntekter som felles vederlag og avkasting av dette fordeles likt mellom sektorene etter fradrag for eventuelle finansutgifter.
Etter foretatt hovedavregning regnes ikke-utbetalte vederlag som sektorenes midler, og avkastningen av disse fordeles forholdsmessig. Gjennomsnittlig avkasting for regnskapsåret skal legges til grunn - da unntatt spesielle plasseringer gjort i samarbeid med den enkelte sektor. Avkastningen følger vederlagsåret, slik av avkastning for et regnskapsår adderes til vederlagspotten for samme år.

3.5. AVSETNINGER

Avsetning for uforutsette krav fastsettes av styret etter innstilling fra direktøren.

3.6. SEKTORVISE DISPOSISJONER

Resultatet justeres for eventuelle sektorvise bevilgninger samt for eventuell tilbakeføring av kollektive midler til individuell avregning. Vederlagsinntektene kan ikke disponeres til annet enn oppgaver direkte relatert til innkreving og individuell fordeling til utøvende kunstnere og produsenter.

3.7. NETTO FORDELINGSPOTT

Avregnes til individuelle fordeling for vederlagsåret


4. Vederlagsberegning

Netto fordelingspott for sektorene oppdeles på kanaler og kanalgrupper ut i fra disses prosentvise andel av totalpotten for vederlagsåret. Basert på registrering av spillelister gjennomføres det en poengberegning for innspillinger som er vernet i henhold til norsk lov. Ved beregningen skal det tas høyde for ikke-rapportert sendetid og andelen av fakturert restlist (ubehandlede kringkastingsrapporter og innspillinger).

For området uten spillerapportering, eller der behandling av rapporter ville bli urimelig kostbart sett i forhold til inntektene, vedtar sektorutvalgene hvilken sammenlignende statistikk som skal følges samt vekting av denne. P.t. gjelder følgende likt for begge sektorer:

 • Offentlig fremføring – det beregnes en sats for offentlig fremføring ved at områdets fordelingspott avregnes i henhold til fordelt vederlag på alle rapporterende kringkastingskanaler. Fra og med avregningen for 2017 skal vederlag for annen offentlig fremføring i størst mulig grad avregnes på bakgrunn av reell musikkbruk.

4.1. PRODUSENTSEKTOR

Avregning til fonogramprodusenter baseres på registrert framføringstid og rettighetshavernes andel av innspillingen. Sekundpoeng per innspilling og kanal akkumuleres per rettighetshaver.

Kravprosedyre
Produsentene gjør selv krav på de innspillinger eller platemerker (labler) de mener å ha vederlagsrett til direkte eller som representant/fullmektig. Gramo kan kreve skriftlig dokumentasjon (kontrakt) for vederlagskravet når administrasjonen finner kravet tvilsomt. Daglig leder i produsentselskap skal undertegne skriftlig erklæring til Gramo om at selskapet representerer alle de rettigheter de krever, og samtidig på vegne av selskapet forplikte seg til å tilbakebetale til Gramo eventuelt feilaktig utbetalte vederlag (jf. pkt. 7.5).

For kanaler/-grupper med spillerapportering gjelder følgende:
Sekundsatsene beregnes separat for hver kanal/kanalgruppe ved å dividere hver fordelingspott med antall registrerte sekunder.

Det beregnes p.t. egne satser for:

 • NRKs rikskanaler (P1, P2, P3)

 • NRKs distriktskontorer

 • mP3

 • NRKs DAB-kanaler (Klassisk, Jazz, Folkemusikk, Sami)

 • P4

 • Radio Norge

 • Utvalgte større lokalradioer (såkalt A-radioer)

For ikke rapporterende lokalradioer beregnes det en sats ved at områdets fordelingspott avregnes etter fordeling av vederlaget med 1/3 på hver av kanalene NRK P1, NRK P3 og P4. Fra og med 2018 er samtlige lokalradioer pålagt rapportering. Vederlaget vil da fordeles etter spilletidsrapporter fra lokalradioene.

4.2. UTØVERSEKTOR

4.2.1. Avregning til utøvere baseres på utøverens rolle på den enkelte innspilling. Det skilles mellom tre roller, slik at de enkelte utøvere på hver enkelt innspilling defineres som enten:

 • A – Solist (= featured artist, fast medlem av band/gruppe/ensemble) eller

 • B – Musiker (= studiomusiker / akkompagnatør / orkestermusiker / korist) eller

 • C – Dirigent/musikalsk leder (= utøver som leder og tar avgjørelser for samspill, tempo, dynamikk og fremføring for et orkester, et kor eller en gruppe musikere)

4.2.2. Ingen kan registreres med mer enn en rolle per recording. Utøvere med flere roller på samme innspilling vil bli registrert i den poengmessig sett gunstigste, med mindre de ber om noe annet.

4.2.3. Gramos rolleregistrering baseres i første rekke på skriftlig info og dokumentasjon fra utgivelse/publisering og innrapportering. Ved udokumenterte roller gjelder følgende:

 • Utøver som hevder å ha A-rolle på innspilling med annen hovedartist enn seg selv, må fremlegge bekrefting fra hovedartisten.

Sektoren fastsetter poengverdier for disse, varierende etter antall medvirkende. Gjeldende poengtabell er inntatt i vedlegg 1.

For kanaler-/grupper med spillerapportering gjelder følgende:
Det lages en minuttpoengsats (basissats) for all rapportert bruk. Før beregning av basissatser, trekkes 10% av vederlaget til fordeling for spilling på NRKs DAB-kanaler.

For å reflektere større forskjeller i områdenes vederlagsinntekt, nedvekter sektorutvalget noen rapporterende kanalområder. P.t. gjelder følgende:

 • Minutter fra NRKs distriktskontorer (inkl. Sami FM) teller 1/5

 • Minutter fra mP3 teller 1/15

Ut i fra dette beregnes hver utøvers samlede antall minuttpoeng, og totalsummen av alle disse. Kronesatsen per minutt blir dermed:

 • Minuttpoengsats = netto fordelingspott (for kanaler med rapportering dividert med totalsum minuttpoeng for vederlagsåret

 • Individuelt vederlag = utøvers antall minuttpoeng multiplisert med minuttpoengsats

**) Dette skjemaet forutsettes utarbeidet i samråd med utøversektoren, og for å motvirke fiksing, må skjemaet fange opp hvilket ensemble som er blitt dirigert, og antallet musikere ved den dirigerte fremføringen.


5. Utenlandsavregning

5.1. A-AVTALER (BILATERALE AVTALER OM UTVEKSLING AV VEDERLAG)

Ved inngåelse av A-avtale forplikter organisasjonene seg til å utveksle individuelt vederlag til medlemmer av den andre organisasjonen for fremføringer der medlemmet medvirker. Organisasjonene må ha system for utveksling av medlemsdata og innspillingsdata, for at individuell avregning skal kunne foretas.
Vederlag fra utlandet etter en slik A-avtale utbetales av Gramo uavkortet, da utgifter med beregningen av vederlaget forventes å ligge i innkrevingslandet.


6. Utbetaling av vederlag

6.1. MINSTEGRENSE

for utbetaling av vederlag er kr 300 akkumulert for ikke-foreldede vederlagsår.

6.2. ADMINISTRASJONSGEBYR

Administrasjonsgebyr belastes alle utøvermedlemmer som ikke er medlem av godkjent norsk rettighetshaverorganisasjon ved tidspunktet for Gramos generalforsamling i avregningsåret. Gebyret utgjør 10% av opptjent vederlag (jfr. forskrift og styrevedtak).

Utbetalinger til utenlandsk rettighetshaverorganisasjon via A-avtaler belastes normalt ikke med slikt gebyr - såfremt ikke annet er avtalt med vedkommende byrå. Administrasjonsgebyr beregnes heller ikke på vederlag innkassert fra utlandet gjennom A-avtaler (jfr. pkt 5.1) om ikke annet er avtalt.

Administrasjonsgebyret oppheves i sin helhet fra og med hovedavregningen for 2017.

6.3. TREKK

Ved utbetaling vil Gramo ta hensyn til krav som måtte bli fremmet mot enkeltmedlemmer fra offentlig myndighet og rettsinstanser. Dette innbefatter teknisk samarbeid med Statens Innkrevingssentral om identifikasjon av skyldnere.

6.4. VEDERLAGSUTBETALING PRODUSENTSEKTOR

I produsentektor kan utbetaling til skje via medlemmets rettighetshaverorganisasjon ved fullmakt eller ved at dette er nedfelt i rettighetshaverorganisasjonens vedtekter. Regler for bytte av organisasjon er av sektoren fastsatt slik at man regnes som medlem av en rettighetshaverorganisasjon til utgangen av det år man melder seg ut av denne.

6.5. ARV

Vederlagsretten etter åvl § 21 kan arves. Arvinger søker medlemskap i Gramo på eget utarbeidet skjema, og blir tatt opp som tilsluttede medlemmer. Skifteattest må vedlegges søknaden.


7. Behandling av avregnede, ikke-utbetalte vederlag i perioden fram til foreldelsestidspunkt

Etter av hovedavregning for et vederlagsår er kjørt, behandles ikke-utbetalte vederlag fram til foreldelse på følgende måte:

7.1. ETTERAVREGNING

Etteravregning skjer på grunnlag av nye vederlagsinntekter for fremføringsåret eller ved at Gramos database fortløpende suppleres med informasjon om rettighetshavere og innspillinger. Det kjøres normalt en til to etteraveregninger per fremføringsår. Eventuelle nye inntekter som henfører seg til et allerede avsluttet avregningsår, føres på eldste ikke avsluttede avregnignsår.

7.2. SLUTTAVREGNING

Siste avregning før foreldelse som kan bestå både av tilleggs- og korreksjonsavregning.

7.3. ETTERUTBETALINGER

Avregnede vederlag uten tidligere kjent utbetalingsadressat utbetales fortløpende så snart tilstrekkelig informasjon tilflyter Gramo. Tilsvarende gjelder for utbetaling til utlandet ved inngåelse av nye A-avtaler.

7.4. NEGATIV AVREGNING

Utøversektoren. Dersom korreksjonsavregninger i utøversektoren skulle føre til negativ totalavregning, skal aktuell rettighetshaver ikke kreves for dette verken via motregning eller via direktekrav. Slike negative saldi dekkes av Gramo via avsetningene (jfr. pkt.3.5).
Unntatt fra dette er negative korreksjonsavregninger som skyldes villedende rapportering fra rettighetshaveren.
Produsentsektoren. Dersom korreksjonsavregninger i produsentsektoren skulle føre til negativ avregning for enkeltinnspillinger eller labler – for eksempel fordi selskapet er blitt godskrevet andres vederlag – skal Gramo belaste den aktuelle rettighetshaver via motregning eller direktekrav.
Unntatt fra dette er negative korreksjonsavregninger der Gramo må bære hovedansvar for den opprinnelige feil, for eksempel dersom korreksjonen viser at honorert innspilling likevel ikke er vernet.

7.5. RENTER

Det godskrives ikke renter på etterutbetalinger og korreksjonsavregninger.


8. Kollektive midler - foreldelse av individuelle vederlagskrav

8.1. FORELDELSE

Krav på individuelt vederlag foreldes etter tre år fra det tidspunkt rettighetshaveren tidligst kan kreve vederlag utbetalt. ****)

8.2. OVERGANG TIL KOLLEKTIVE MIDLER

Avregnede, ikke-utbetalte vederlag vederlagsmidler, blir ved utløpet av foreldelsesfristen konvertert til kollektive midler innen hver sektor. Tilsvarende gjelder avregnede vederlag under minimumsgrensen for utbetaling (jfr. pkt.6.1).

8.3. ANVENDELSE AV KOLLEKTIVE MIDLER

Organisasjonsstøtte
Deler av kollektive midler kan bevilges som driftsstøtte til rettighets-haverorganisasjonene på området. Fordelingen dem imellom kan baseres på skjønnsmessige vedtak eller på organisasjonenes (medlemmers) andel av avregnet vederlag. Det forutsettes at organisasjonene opererer med årlig oppdaterte og revisorgodkjente lister over betalende medlemmer som også er medlemmer av Gramo. Medlemskap uten krav om kontingentbetaling, eller årskontingent lavere enn kr 400 kvalifiserer ikke.
Det kan godtas en lavere kontingent, begrenset nedad til kr 200 per år, for pensjonistmedlemmer som tidligere gjennom minst fem år har vært medlem og betalt ordinær kontingent for medlemskap i organisasjonen.

Motregning som betaling av medlemskontingent er tillatt når: Rettighetshaverorganisasjonene kan dokumentere at det er foretatt en motregning mot allerede identifiserte individualiserte midler som medlemmet har krav på uavhengig av medlemskapet i rettighetshaverorganisasjonen, for eksempel Gramo- og TONO-vederlag. Motregning mot ikke-identifiserte individualiserte midler (kollektivt mottatte vederlag), aksepteres ikke.


Tiltak til beste for norsk utøvende kunst
Prosjektstøtte fra sektorene skal gis innenfor de mål som beskrives i forskrift og lovforarbeider. Sektorene kan i en viss grad overlate bevilgning av slike prosjektmidler til rettighetshaverorganisasjonene som i disse tilfeller får tildelt prosjektstøtte basert på skjønnsmessige vedtak eller på organisasjonens (medlemmers) andel av avregnet vederlag. Før bevilgning av prosjektstøtte skal det fremlegges enkelt prosjektbeskrivelse og budsjett.

Tilbakerapportering og regnskap
For organisasjonssøtte og prosjektstøtte fra Gramo fra og med kr 100 000 gjelder følgende krav til rapportering:

 • Signert, regnskap godkjent av statsautorisert eller registrert revisor

 • Signert årsberetning

 • Signert generalforsamlingsprotokoll, eller signert protokoll fra organisasjonens høyeste organ, for foregående år

Dokumentene sendes Gramos revisor for kontroll før utbetaling kan finne sted.

For å få utbetalt organisasjonsstøtte eller prosjektstøtte under kr 100 000 må det sendes inn regnskap som er godkjent av kompetent organ i henhold til vedtektene i organisasjonen.

Tildeling av prosjektmidler forutsetter også at mottaker sender gjennomføringsrapport til Gramo , og at Gramo krediteres i prosjektmaterialet. Disse bestemmelser omfatter også bevilgning av prosjektmidler via rettighetshaverorganisasjon, og denne skal i sin tur tilbakerapportere til Gramo om enkeltbevilgninger og gjennomføring.

A konto organisasjonsstøtte

Det kan bevilges støtte ved a-konto utbetalinger pålydende inntil 50% av tidligere års støtte til organisasjoner som har innlevert informasjon i henhold til vilkårene de siste to år. I tillegg skal styregodkjent budsjett for inneværende år være oversendt. Dersom vilkårene for gjeldende regnskapsår ikke oppfylles vil a-konto beløpet kreves tilbakebetalt.

Kostnadsdekning i senere avregningsår
Det gis adgang til å anvende deler av kollektive midler til å styrke avregningspotten for påfølgende avregningsår.

Utlån
Kollektive midler skal ikke gjøres til gjenstand for utlån.

Forskudd
Det kan ikke utbetales forskudd på potensielle kollektive midler.

Ikke-diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet
Bruk av kollektive midler, herunder eventuell tilbakeføring av kollektive midler til individuell fordeling, må ikke stride mot EØS-avtalens artikkel 4.

Styrets kontroll med bevilgningene
Styret skal føre kontroll med sektorens bevilgninger, og sektorvedtakene bekreftes ved å bli inntatt i styreprotokollen. Nærmere prosedyre for godkjenning og utbetaling er foreskrevet i styrets forretningsorden.


9. Dobbeltkrav

Ved tilfeller av dobbeltkrav der det er liten tvil om hvem som er riktig rettighetshaver, avgjør Gramo hvem som skal motta utbetaling. Ved kompliserte saker overlates tvisten til partene eller domstolene. Særegen instruks om saksbehandling ved dobbeltkrav o.l. er tatt inn som vedlegg 3 til reglementet.Vedlegg 1 - Poengtabell utøvere

P.t. gjelder følgende poengverdier:

A - solist/band

Antall A på innspillingen

Poeng per A

1

16

2

14

3

12

4

10

5

8

6

6

7

4

8

2

9 - 75

1

over 75

75/antall A'er

B - medvirkende/orkester/kor

Antall A + B på innspillingen

Poeng per B

1

0

2

8

3

8

4

8

5

8

6

6

7

4

8

2

9 - 75

1

over 75

75/antall B'er

C - Dirigent/Musikalsk leder

Poeng per C

5

C - dirigent: totalt 5 poeng pr. innspilling (evt. til fordeling på flere).


Vedlegg 2 - regler om ovedragelse og utbetaling via fullmektig

1. Vederlagsretten er direkte knyttet til den enkelte rettighetshaver.

Rettighetshaverne kan imidlertid la seg representere ved fullmektig/agent, dog med de begrensninger at rettighetshaveren selv må gjøre krav på vederlaget (jfr. departementets forskrifter § 6 annet ledd), og at fullmektiger ikke kan bli medlemmer eller tilsluttede medlemmer av Gramo.

2. Produsentsektoren følger vanlig internasjonal praksis på området:

a) Det legges til grunn at norske organiserte rettighetshavere normalt fullmektiger sin interesseorganisasjon. Gramo vil derfor utbetale vederlaget via organisasjonene selv om ikke skriftlig fullmakt fra hver enkelt rettighetshaver dokumenteres.

b) Gramo vil rutinemessig foran hver hovedavregning ajourføre sine registre med hensyn til produsentenes medlemskap i interesseorganisasjoner.

c) Dersom det oppstår strid mellom rettighetshaverorganisasjon og rettighetshaver om utbetaling av vederlaget, skal Gramo forholde seg til rettighetshaveren, og utbetale i samsvar med dennes krav. Unntatt fra dette er tilfeller der rettighetsorganisasjon kan dokumentere skriftlig avtale om fullmakt. Hvis det hersker rimelig tvil om hvem som har rett til å motta utbetalingen, eller at det vil medføre uforholdsmessig ressursbruk å ta stilling til spørsmålet, skal Gramo fryse fremtidige utbetalinger inntil partene skriftlig informerer Gramo om løsning av striden.

d) Utenlandske produsenter mottar som hovedregel sine vederlag via norsk representant (som har avtale om lisensproduksjon eller distribusjon).

e) Utenlandske produsenter uten norsk representant og fra land der Gramo ikke har inngått bilateral avtale eller land hvor det ikke finnes tilsvarende vederlagsbyrå, kan tas opp som tilsluttede medlemmer og få sitt vederlag direkte overført. Utbetaling via agentbyråer som verken er representant via distribusjon eller lisensproduksjon godtas normalt ikke.


Vedlegg 3 - Regler om saksbehandling ved dobbeltkrav

1. Gramo klarlegger det omtvistede beløp, uavhengig om dette allerede er blitt utbetalt fra Gramo. Begge parter informeres om den oppståtte problemstillingen. Partene henstilles primært om å ordne opp seg imellom. Alternativt henstiller Gramo partene om å opplyse saken best mulig, slik at Gramo skal kunne ta stilling til saken.

2. Med enkle saker forstås saker der det ikke foreligger rimelig tvil om hvem som er rettighetshaver. Gramo legger her i første rekke til grunn informasjon fra fysiske eksemplar eller kontraktsbestemmelser. Gramo vil her utbetale til den part som etter Gramos vurdering uten rimelig tvil er rettighetshaver. Rettighetshavere som vil bestride slike avgjørelser henvises til rettsapparatet.

3. Mer kompliserte saker og saker som må antas å være uforholdsmessig tidkrevende å avgjøre skal rapporteres til styret. Administrasjonen informerer partene om at rettighetsforholdet fremstår som uklart og at Gramo ikke vil avgjøre tvisten mellom partene. Partene henvises til selv å ordne opp i tvisten via forhandlinger, mekling, voldgift eller rettsapparatet, og å meddele endelig avgjørelse til Gramo. Fremtidige utbetalinger fryses i påvente av dette.


Vedlegg 4 - Forvaltning av vederlagsmidler

1. GENERELT
For å sikre de individuelle vederlagsutbetalingene til utøverne og produsentene skal vederlagsmidlene forvaltes forsvarlig inntil de individuelle vederlagskrav er foreldet.

2. PLASSERINGSALTERNATIVER
Plasseringsalternativer gis i form av fullmakter fra styre til administrasjonen.

3. PLASSERINGSBEGRENSNINGER
Midlene kan ikke plasseres i selskaper der det er risiko for at de medvirker til krenkelser av menneskerettighetene, individers rettigheter i krig, miljøskade, korrupsjon og andre brudd på grunnleggende etiske normer. Oppstår tvil om dette, skal plasserte midler trekkes ut.

4. AVKASTNINGSMÅL
Gramos styre fastsetter det til enhver tid gjeldende avkastningsmål i Gramo.

5. RISIKO
Ved bankinnskudd må bankens øvre ansvarsgrense for innskudd vurderes. Plassering av vederlagsmidlene skal ellers være gjenstand for hensiktsmessig diversifisering mht sikkerhet og likviditet.
Uten generalforsamlingens samtykke kan midlene ikke plasseres i enkeltaksjer eller tilsvarende papirer.


Fant du svaret?